Subtropical and ornamental horticulture
ru en
№ 65, 2018

№ 65, 2018

2018 year

General questions

Velibekova L. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-9-15
Ryndin A. V., Lyakh V. M., Kozlova N. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-16-39

Introduction and cultivar-studying

Klementieva L. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-57-62
Panfilova O. F., Pilshchikova N. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-74-80
Sorokopudov V. N., Knyazeva I. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-87-92
Khupov R. B.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-92-99

Breeding and seed growing

Isushcheva T. A., Pchikhachev E. K., Palnikov I. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-100-104

Plant biotechnology

Bazhydai T. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-105-109
Malayeva E. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-109-117
Rakhmangulov R. S., Malyarovskaya V. I., Samarina L. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-118-125
Sokolova M. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-125-129

Cultivation technology and methods of propagation

Omarov M. D.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-137-141

Physiology and biochemistry of plants

Allayarova I. N., Reut A. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-147-153
Lenz F. ., Chen K. ., Hu G. ., Keutgen N. ., Blanke M. ., Janssens M. .
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-154-159

Plant protection

Mikhailova Y. V., Yanushevskaya E. B., Karpun N. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-167-173

Agrochemistry and soil science

Belkov A. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-174-180

Economy of agroindustrial complex

Zagirov N. G., Burzhaliyeva Z. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-187-194

Landscaping

Other cultures

Aitemirov A. A., Babayev T. T.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-203-208
Partoyev K. ., Gulov M. K.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-65-216-220
Свежий выпуск
Last issue

ISSN 2225-3068

+ Publish article