Subtropical and ornamental horticulture
ru en
№ 67, 2018

№ 67, 2018

2018 year

General questions

Kasperavichus A. A., Slepchenko N. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-21-27

Introduction and cultivar-studying

Klemeshova K. V., Budarin A. A., Belous O. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-43-50

Breeding and seed growing

Gutiyeva N. M., Kiseleva N. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-73-82
Zaremuk R. S., Dolya Y. A., Kopnina T. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-90-94
Pashchenko O. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-101-105
Tutberidze T. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-113-118

Cultivation technology and methods of propagation

Isushcheva T. A., Biganova S. G., Pchikhachev E. K., Palnikov I. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-119-126
Tsymbalova A. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-126-136

Physiology and biochemistry of plants

Abilfazova Y. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-137-141
Brailko V. A., Gubanova T. B.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-142-152
Budarin A. A., Klemeshova K. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-153-159
Grebennikova O. A., Brailko V. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-160-165
Samarina L. S., Gvasaliya M. V., Malyarovskaya V. I., Maluykova L. S., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N. G., Astanin A. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-166-171

Agrochemistry and soil science

Burtovoi A. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-172-179

Plant protection

Borisov B. A., Karpun N. N., Bibin A. R., Grabenko Y. A., Shiryaeva N. V., Lyanguzov M. Y.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-188-203
Ivanova О. V., Balykina Y. B., Chichkanova Y. S., Sharmagy А. К.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-209-216
Nikulina T. V., Martynov V. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-217-226
Scherbakova L. N., Moschenikova N. B., Shevchenko S. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2018-67-226-232
Свежий выпуск
Last issue

ISSN 2225-3068

+ Publish article