Subtropical and ornamental horticulture
ru en
№ 68, 2019

№ 68, 2019

2019 year

General questions

Introduction and cultivar-studying

Biganova S. G., Sukhorukih Y. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-23-27
Biganova S. G., Sukhorukih Y. I., Isushcheva T. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-27-31
Budarin A. A., Klemeshova K. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-31-38
Zagirov N. G., Ibragimov N. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-46-51
Ivanova Y. A., Mursalimova R. R., Lokhova A. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-57-63
Kozina S. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-71-77

Breeding and seed growing

Kulyan R. V., Abilfazova Y. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-94-98
Podorozhny V. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-99-105

Plant biotechnology

Gashenko O. A., Kastritskaya M. S., Kukharchik N. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-111-118
Kastritskaya M. S., Kukharchik N. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-125-131

Cultivation technology and methods of propagation

Afanasyeva Y. А., Pavlova Y. О., Ilyina I. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-132-136
Onischenko K. V., Belous O. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-137-146
Klimenko Z. K.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-146-151

Physiology and biochemistry of plants

Abilfazova Y. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-152-156
Belous O. G., Platonova N. B.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-157-164
Klemeshova K. V., Budarin A. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-170-177
Malayeva E. V., Stepovaya Y. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-178-183
Malyarovskaya V. I., Bekhterev V. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-184-189
Panfilova O. F., Pilshchikova N. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-190-196

Plant protection

Martynov V. V., Nikulina T. V., Gubin A. I., Levchenko I. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-208-215

Agrochemistry and soil science

Maluykova L. S., Tsyupko T. G., Pritula Z. V., Voronova O. B., Velikiy A. V., Guschayeva K. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-68-216-221

Landscaping

Свежий выпуск
Last issue

ISSN 2225-3068

+ Publish article