Subtropical and ornamental horticulture
ru en
№ 69, 2019

№ 69, 2019

2019 year

General questions

Ryndin A. V., Tuov M. T., Maluykova L. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-9-15
Ryndin A. V., Malyarovskaya V. I., Kolomiyets T. M., Samarina L. S., Gvasaliya M. V., Belous O. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-16-30

Introduction and cultivar-studying

Volkova G. A., Skrotskaya O. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-39-45
Klementieva L. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-52-57
Nigmatyanova S. E.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-58-63
Sinogeikina G. E.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-70-76
Sinogeikina G. E., Pugach V. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-76-84
Uvarova Y. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-84-89
Shoshina Y. I., Slepchenko N. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-89-96

Breeding and seed growing

Plant biotechnology

Samarina L. S., Gvasaliya M. V., Maluykova L. S., Malyarovskaya V. I., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N. G., Burtovoi A. V., Velikiy A. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-110-117

Cultivation technology and methods of propagation

Vavilova L. V., Pchikhachev E. K., Korzun B. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-118-125
Isushcheva T. A., Biganova S. G., Pchikhachev E. K., Palnikov I. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-125-129
Kazakhmedov R. E., Kafarova N. M.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-129-138

Physiology and biochemistry of plants

Dobezhina S. V., Tuov M. T., Pchikhachev E. K., Pritula Z. V., Shishkhov M. B., Konnov N. A., Karpenko V. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-139-150

Plant protection

Karpun N. N., Mytdyyeva A. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-157-163
Rak N. S., Litvinova S. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-163-172

Agrochemistry and soil science

Kozlova N. V., Burtovoi A. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-183-192
Kozlova N. V., Kerimzade V. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-192-200
Sergeyeva N. N., Yaroshenko O. V., Gaponenko A. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-200-207

Landscaping

Kabanov A. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-208-214
Smirnova Z. I., Bondorina I. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2019-69-215-221
Свежий выпуск
Last issue

ISSN 2225-3068

+ Publish article