Subtropical and ornamental horticulture
ru en
№ 72, 2020

№ 72, 2020

2020 year

General questions

Omarov M. D.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-9-16
Petrosyan S. N., Chernysheva N. O.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-17-24
Ryndin A. V., Karpun N. N., Slepchenko N. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-24-38

Introduction and cultivar-studying

Kozina S. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-39-45
Slepchenko N. A., Yashmurzina D. S., Kasperavichus A. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-45-53
Yudin S. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-68-78

Breeding and seed growing

Biganova S. G., Sukhorukih Y. I., Isushcheva T. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-79-85

Plant biotechnology

Malyarovskaya V. I., Rakhmangulov R. S., Koninskaya N. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-86-93
Samarina L. S., Malyarovskaya V. I., Chaoling W. .
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-93-98

Cultivation technology and methods of propagation

Dobezhina S. V., Tuov M. T., Pchikhachev E. K., Shishkhov M. B.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-99-107

Physiology and biochemistry of plants

Kuleshov A. S., Belous O. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-108-116
Platonova N. B., Belous O. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-72-116-123

Plant protection

Agrochemistry and soil science

Свежий выпуск
Last issue

ISSN 2225-3068

+ Publish article