Subtropical and ornamental horticulture
ru en
№ 73, 2020

№ 73, 2020

2020 year

General questions

Panfilova O. F., Pilshchikova N. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-9-15
Pchikhachev E. K., Korzun B. V., Vavilova L. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-16-23

Introduction and cultivar-studying

Akobirov M. S., Nazirov K. N., Partoyev K. .
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-33-38
Kuleshov A. S., Kulyan R. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-51-61
Malayeva E. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-61-68
Pashchenko O. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-69-73
Pyatina I. S., Reut A. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-74-79
Soltani G. A., Malyarovskaya V. I., Kuvaitsev M. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-79-89

Breeding and seed growing

Plant biotechnology

Gashenko O. A., Kukharchik N. V., Frolova L. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-112-119

Cultivation technology and methods of propagation

Partoyev K. ., Akhmedov K. M., Safarmadi M. .
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-120-126

Physiology and biochemistry of plants

Doroshenko T. N., Ryazanova L. G., Zainutdinov Z. Z.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-127-132
Panfilova O. F., Pilshchikova N. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-142-149
Platonova N. B., Platonov A. A., Belous O. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-149-154
Prichko T. G., Droficheva N. V., Germanova M. G., Smelik T. L.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-155-160

Agrochemistry and soil science

Bazhydai T. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-168-173
Smirnov R. V., Chumakov S. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-173-180

Landscaping

Sheynina A. L., Ulanovskaya I. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2020-73-181-189
Свежий выпуск
Last issue

ISSN 2225-3068

+ Publish article