Subtropical and ornamental horticulture
ru en

Introduction and cultivar-studying

 

Pashchenko O. I., Gutiyeva N. M., Slepchenko N. A.
Kiselyova O. A., Zaboyeva N. V.
Kuleshov A. S., Kulyan R. V.
Soltani G. A., Malyarovskaya V. I., Kuvaitsev M. V.
Slepchenko N. A., Yashmurzina D. S., Kasperavichus A. A.
Yeremina O. V., Smirnova Y. A.
Polubiatko I. G., Taranav A. A., Kazlovskaya Z. A., Kondratenjuk Y. G.
Klimenko Z. K., Plugatar S. A., Zykova V. K.
Biganova S. G., Sukhorukih Y. I.
Kabusheva I. N., Sak N. L., Katkovskaya N. S., Sandrozd Y. I.