Subtropical and ornamental horticulture
ru en

Breeding and seed growing

 

Рогулева Н. О., Янков Н. В.
Савельева Г. А., Мамаева Н. А., Хохлачева Ю. А.
Matskiv A. O., Koninskaya N. G., Shurkina E. S.
Koninskaya N. G., Shkhalakhova R. M., Kulyan R. V.
Shkhalakhova R. M., Koninskaya N. G., Malyarovskaya V. I., Tsaturyan G. A., Shurkina E. S.
Biganova S. G., Sukhorukih Y. I., Isushcheva T. A.
Isushcheva T. A., Pchikhachev E. K., Palnikov I. A.