Subtropical and ornamental horticulture
ru en

Cultivation technology and methods of propagation

 

Бакир-оглы Д. Д., Doroshenko T. N., Ryazanova L. G.
Molkanova O. I., Gorbunov Y. N., Shirnina I. V., Konovalova T. Y.
Kuleshov A. S., Kulyan R. V.
Surkhayev G. A., Surkhayeva M. G.
Huzhakhmetova A. S., Semenyutina A. V.
Isushcheva T. A., Biganova S. G., Pchikhachev E. K., Palnikov I. A.
Isushcheva T. A., Biganova S. G., Pchikhachev E. K., Palnikov I. A.
Dobezhina S. V., Tuov M. T., Pritula Z. V., Pchikhachev E. K., Shishkhov M. B.