Subtropical and ornamental horticulture
ru en
№ 80, 2022

№ 80, 2022

2022 year

General questions

Ryndin A. V., Zagirov N. G., Akhmedov F. B.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-30-44

Introduction and cultivar-studying

Kunina V. A., Malyarovskaya V. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-56-62
Yudin S. I.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-68-77

Breeding and seed growing

Matskiv A. O., Koninskaya N. G., Shurkina E. S.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-78-84

Plant biotechnology

Cultivation technology and methods of propagation

Provorchenko A. V., Kamenskikh L. A.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-96-102

Physiology and biochemistry of plants

Vasileiko M. V., Belous O. G.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-103-110
Doroshenko T. N., Belous O. G., Ryazanova L. G., Tutberidze T. V., Yablonskaya Y. K.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-111-118
Klemeshova K. V., Gabuyeva T. Y.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-119-126

Plant protection

Shoshina Y. I., Zhuravleva E. N., Karpun N. N.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-127-139

Agrochemistry and soil science

Borisova G. G., Voropaeva O. V., Maleva M. G., Shiryaev G. I., Lykova O. V.
DOI: 10.31360/2225-3068-2022-80-140-151
Свежий выпуск
Last issue

ISSN 2225-3068

+ Publish article